ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program) สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าโครงการฯ

            เป็นนักเรียนชั้น ม.6 อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้            
-  มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5
-  มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.5
-  มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 4.00
   หรือ  นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562)  ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.5

หลักสูตรของโครงการเรียนล่วงหน้า

  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 1 กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส 1 (Calculus 1) รหัสวิชา 206111 โดยกระบวนวิชา 206111 เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเทียบโอนไปเป็น 206111 : แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ และ 206103 : แคลคูลัส 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้

รายละเอียดการสอบ

     ผู้เข้าสอบโครงการเรียนล่วงหน้า ควรมีความรู้เนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้

- เส้นตรง  ภาคตัดกรวย  ระบบจำนวนจริง  พหุนาม  ฟังก์ชัน  ลำดับและอนุกรม ลอการิทึม  เอกซ์โปเนนเชียล  ลิมิตและความต่อเนื่อง  ตรีโกณมิติ  และระบบสมการเชิงเส้น
-  เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ AP  อ้างอิงเอกสารประกอบการสอน หนังสือ Calculus ๑ : 206111
ภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.คณ.111 (206111)     แคลคูลัส 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
อนุพันธ์และการประยุกต์  การหาปริพันธ์และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์  (เนื้อหากระบวนวิชา สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 206111
โครงการตำรา ภาควิชาคณิตศาสตร์)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  มีการศึกษาค้นคว้า ค้นพบ วิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ    เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสังคมและประเทศชาติ  และการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะกำลังคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.....


การดำเนินการที่ผ่านมา