โครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าโครงการฯ

  เป็นนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565) ของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรของโครงการเรียนล่วงหน้า

  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ๑ กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส ๑ (Calculus ๑) รหัสวิชา ๒๐๖๑๑๑ โดยกระบวนวิชา ๒๐๖๑๑๑ เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเทียบโอนไปเป็น ๒๐๖๑๖๑ :แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ได้

รายละเอียดการสอบ

     ผู้เข้าสอบโครงการเรียนล่วงหน้า ควรมีความรู้เนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้

- เส้นตรง ภาคตัดกรวย ระบบจำนวนจริง พหุนาม ฟังก์ชัน ลอการิทึม เอกซ์โปเนนเชียล ลิมิตและความต่อเนื่อง ตรีโกณมิติ และระบบสมการเชิงเส้น

- เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ AP อ้างอิงเอกสารประกอบการสอน หนังสือ Calculus ๑ : ๒๐๖๑๑๑ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.คณ.111 (206111)     แคลคูลัส 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ (เนื้อหากระบวนวิชา สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา ๒๐๖๑๑๑ โครงการตำรา ภาควิชาคณิตศาสตร์)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  มีการศึกษาค้นคว้า ค้นพบ วิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ    เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสังคมและประเทศชาติ  และการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะกำลังคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.....


การดำเนินการที่ผ่านมา